• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Tài chính – Kế toán

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng:  Phòng Tài chính – Kế toán

2. Slogan: "Trung thực - Minh bạch - Chính xác"

3. Địa điểm: Tầng 2 dãy nhà C – Bệnh viện Phồi Nghệ An

   Cơ cấu nhân lực của Phòng

Tập thể phòng Tài chính – Kế toán

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo phòng:

     Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Hằng

+ Điện thoại: 0968377788

+ Email:  nguyenhang231975@gmail.com

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 08 người. CN Kinh tế: 03; Kế toán Cao đẳng, TC: 05

5. Phòng được chia làm 2 bộ phận:

+ Bộ phận hanh toán NS, NT: quản lý chặt chẽ các nguồn thu đúng chế độ, các khoản chi phải có kế hoạch được duyệt, hạch toán đúng mục lục ngân sách,  quản lý nhập xuất đúng chế độ. 

+ Bộ phận Viện phí và BHYT: các nguồn thu này được quản lý tập trung thống nhất tại phòng TCKT, giá thu viện phí theo quy định Nhà nước. Việc thu, chi viện phí được tổ chức thuận lợi cho người bệnh.  

6. Chức năng - Nhiệm vụ:

6.1 Chức năng:   

- Phòng TCKT là phòng nghiệp vụ chịu sư lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về hoạt động TCKT của bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động thường xuyên tại bệnh viện theo quy định Nhà nước,  QCCTNB.

- Đáp ứng nhu cầu về tài chính cho mọi hoạt động của bệnh viện theo kế hoạch xây dựng được phê duyệt hàng năm .

6.2. Nhiệm vụ: Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. 

- Hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định. 

- Kế hoạch ngân sách và các nguồn thu viện phí, BHYT, khác để thực hiện. 

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách vật tư, tài sản  chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện. 

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản. 

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định. 

- Tổng hợp số liệu cụ thể, phân tích tình hình hoạt động của bệnh viện 

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến theo sự phân công của bệnh viện. 

- Phối hợp các khoa phòng hoàn thành công việc được giao.

7. Thành tích đạt được:  5 năm liền giấy khen Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.