• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

20/7/2020

Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

21/11/2019

Bảng chấm điểm triển khai thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ năm 2019

21/11/2019

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

18/10/2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

14/10/2019

Một số hình ảnh cải tiến CLBV năm 2019

02/7/2019

Kết quả tự Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

16/5/2019

Hướng dẫn tập huấn thực hành phương pháp 5 S

06/12/2018

Kết quả Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

11/10/2018

Một số hình ảnh cải tiến CLBV năm 2018

26/6/2018

5S là nền tảng cơ bản, các hệ thống để thực hiện đảm bảo chất lượng:

02/5/2018

Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia