• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

06/10/2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2021

28/6/2021

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

15/4/2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý I năm 2021

09/2/2021

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021

09/2/2021

Quyết định ban hành Logo, Slogan vầ Bộ nhận diện thương hiệu Bệnh viện Phổi Nghệ An

29/10/2020

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

20/7/2020

Kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

21/11/2019

Bảng chấm điểm triển khai thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ năm 2019

21/11/2019

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

18/10/2019

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

14/10/2019

Một số hình ảnh cải tiến CLBV năm 2019

02/7/2019

Kết quả tự Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019