• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

11/4/2024

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN QUÝ I NĂM 2024

22/6/2023

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

10/4/2023

Kết quả tự đánh giá Chất lượng Bệnh viện Quý I năm 2023

11/11/2022

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

10/10/2022

Kết quả tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện quý III

08/7/2022

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

30/11/2021

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

06/10/2021

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Quý III năm 2021

28/6/2021

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021