• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

01/6/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 6 năm 2021

02/4/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 4 năm 2021

25/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 01 năm 2021

01/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 12 năm 2020

19/11/2020

Lịch trực bác sĩ tháng 11 năm 2020