• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

01/6/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 6 năm 2021

02/4/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 4 năm 2021

25/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 01 năm 2021

01/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 12 năm 2020

19/11/2020

Lịch trực bác sĩ tháng 11 năm 2020